Dokumenty do pobrania

 


Rodzic:

arrow Zgłoszenie dziecka do poradni - diagnoza

arrow Zgłoszenie dziecka do poradni - terapia

arrow Zgłoszenie dziecka na "Projekt za życiem"

arrow Zgłoszenie dziecka na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


Szkoła:

arrow Zgłoszenia na wybrane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

arrow Wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

arrow Opinia wychowawcy o uczniu

arrow Opinia nauczyciela języka polskiego o uczniu

arrow Opinia nauczyciela matematyki o uczniu


Orzeczenia:

arrow Wniosek o wydanie orzeczenia wraz z oświadczeniem

arrow Zaświadczenie lekarskie o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

arrow Zaświadczenie lekarskie o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia:

arrow Wniosek w sprawie wydania opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia

arrow Opinia o trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole i przedszkolu

arrow Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeby wydania opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w przedszkolu

arrow Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeby wydania opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w szkole

 

Witamy na nowej stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

 

Pomoc poradni jest bezpłatna.