Zespół

 

Pracownicy pedagogiczni:

Dyrektor mgr Elżbieta Juszka

Elżbieta Juszka, nauczyciel dyplomowany, magister filologii polskiej - Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie; ukończone studia podyplomowe z Logopedii Korekcyjnej - UMCS Lublin i Zarządzania Oświatą - WSP i A w Lublinie.

mgr Karolina Budzińska - Grzesiuk

Pedagog, nauczyciel mianowany, magister pedagogiki ogólnej oraz magister pedagogiki o specjalności praca socjalna i pomoc społeczna na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Dodatkowo ukończone kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej oraz diagnozy i terapii ręki. Realizator międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego", a także programu profilaktycznego "Spotkanie z Leonem".
Specjalizuję się w zakresie diagnozowania dzieci pod kątem: oceny rozwoju, gotowości szkolnej, zaburzeń percepcyjno - motorycznych, a także oceny sprawności ręki. Zajmuję się także rozwijaniem umiejętności psychospołecznych oraz doskonaleniem relacji społecznych, a także profilaktyką zachowań agresywnych u dzieci 5 - 9 letnich.
Prowadzę terapię indywidualną i grupową z dziećmi oraz ich rodzicami.

mgr Anna Bytys

Pedagog, Wydział Nauk Społecznych - pedagogika w zakresie resocjalizacji KUL, nauczyciel dyplomowany. Podyplomowe Studium Terapii Rodzin, Terapia EEG Biofeedback II°.

mgr Monika Ciechońska

Psycholog (KUL w Lublinie), logopeda (UMCS w Lublinie). Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (CTPB w Warszawie) oraz szkolenia z zakresu terapii rodzin, pomocy psychologicznej (PIE w Łodzi). Stale się rozwija podnosząc swoje kwalifikacje, jest w trakcie czteroletniego kursu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT w Warszawie) rekomendowanego przez PTTPB.
Zajmuje się diagnozą trudności rozwojowych, dydaktycznych i wychowawczych, problemami emocjonalnymi u dzieci i młodzieży. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Współprowadzi warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i rodzin zastępczych. Organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu umiejętności miękkich.

mgr Joanna Pacek

Pedagog, Nauczyciel dyplomowany. Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.

mgr Katarzyna Kuzioła

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, na kierunku psychologia, KUL oraz 4-letniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Aleksandra Połeć

Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii: Psychologia, specjalność Kliniczna i Neuropsychologia. Studia podyplomowe - Pedagogiczne Studia Kwalifkacyjne UMCS, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie.

mgr Paulina Skowronek

Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii: Psychologia. Studia podyplomowe - Przygotowanie Pedagogiczne WSEI. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS. W trakcie studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe.

mgr Anna Skubisz - Czarnomska

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych KUL na kierunku psychologia - studia magisterskie i doktoranckie, Podyplomowego Studium Terapii Rodzin Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, podyplomowych studiów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi WSEI.

mgr Joanna Dejko

Psycholog.

mgr Anna Fedoruk

Pedagog, nauczyciel dyplomowany, ukończyła pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

mgr Małgorzata Jaszcz

Logopeda, nauczyciel mianowany, absolwentka wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS, kierunek pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Podyplomowe Studia Logopedii UMCS.

mgr Anna Makowska

Pedagog, nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie. Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny na KUL.

mgr Grażyna Paterek

Psycholog, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS - kierunek psychologia. Studia podyplomowe - Doradztwo zawodowe, nauczyciel dyplomowany.

mgr Maria Piotrowska

Pedagog, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS - kierunek pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.

mgr Ewa Skrok

Psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka KUL - Wydział Nauk Społecznych - Psychologii

mgr Agnieszka Walczak

Nauczyciel dyplomowany, mgr Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej UMCS w Lublinie, absolwentka podyplomowych studiów Logopedii Korekcyjnej UMCS oraz Podyplomowego Studium Rodziny KUL w Lublinie.

 

mgr Anna Warszawska

Psycholog , oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany - absolwentka Wydziału Nauk Społecznych KUL na kierunku psychologia, Podyplomowego Studium Terapii Rodzin Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, kursu kwalifikacyjnego Oligofrenopedagogika (METIS Katowice), studiów podyplomowych  z wychowania seksualnego i prorodzinnego (KUL), w trakcie podyplomowych studiów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi (WSEI).

mgr Marta Zwierzańska

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, psycholog KUL Wydział Nauk Społecznych

Pracownicy administracji - sekretariat

Teresa Ćwirzeń

Samodzielny referent administracyjny

mgr Ewelina Kłembokowska

Samodzielny referent

Pracownicy administracji - księgowość

mgr Monika Brzozowska

Starszy referent do spraw księgowości

 

Witamy na nowej stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

 

Pomoc poradni jest bezpłatna.